Usporedite važeći Međuvlasnički ugovor sa ovim priedlogom na stranici koju upravo čitate.

NEDOVRŠENO! NEDOVRŠENO! NEDOVRŠENO! NEDOVRŠENO!

skoči do teksta Priedloga

Najbitnije nedostaje:

kako omogućiti svim suvlasnicima uvid u sve troškove, uvid u naš tekući (ili je žiro?) račun.

( Osobno uvid u naš račun nikad nisam imao, kao ni većina suvlasnika.

A koliko do istog, vjerujem samo po izravnom uvidu, ili na neki nedvojbeni način ovjerovljenom izpisu, primjerice bankovnom dokumentu, nikako ne izvješćima iz druge ili treće ruke...)

TAKOĐER, NIJE dovršeno ni u drugim aspektima... Ovaj gornji je samo najvažniji...

Za Čl. 3 (13), št. E. J. iz Pravne službe GSKG-a, našeg upravitelja, mi je u vrieme izradbe ovog nacrta bila rekla da taj članak nije u skladu sa Zakonom o vlasničtvu. Za takve odluke mora biti 100% suglastnost, to jest: svi. (napomena 13. veljače 2020.g.)

Jedan od bitnih aspekata je također naknada za utrošeno vrieme i sredstva svakom Viećniku, te predsjedniku suvlasnika.

Srazmjerno usluzi koju od njih dobivamo, uplaćujemo pristojna sredstva Upravitelju.

Ovdje treba prvo razpršiti krive predrasude. Upravitelj plaća samo i jedino predstavniku suvlastnika i to 1200 kn mjesečno, prema...

Gledam i prepisujem verbatim: "V Anex Međuvlasničkog ugovora suvlasnika zgrade 2,4,6,8,10... U Članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi: Predstavnik suvlasnika je J.Z., OIB 845XXXXXXXX... Mijenja se Članak 7.a Međuvlasničkog ugovora ... glasi: Za poslove koje predstavnik suvlasnika obavlja ... određuje se ... naknada ... od 1.200,00 kn (netto). ... Ovaj Anex primjenjivat će se od 01 .01 .2019. ... U Zagrebu, 09. 12. 2018."

Svakom suvlasniku mogu elektroničkom poštom poslati te dokumente. Nemam ovlaštenje objaviti ih na ovoj Mrežnoj lokaciji, ako ne bih ostvario da pristup imaju samo suvlasnici putem zaporke ("password"-a). Zatražite i dobit ćete cieli Anex.

Napomena 13. veljače 2020.g.: Gornje sam uspio kodiranjem vlastitih imena. Sve (ili doista skoro sve) je na Mreži.

Svi drugi predstavnici u Vieću rade bezplatno.

Pitanje, dragi suvlastnici, glasi: kako vi očekujete da će doista raditi, ako za rad ne dobivaju baš nikakvu naknadu?

Moj priedlog glasi: voditi preciznu evidenciju utrošenog vrjemena i sredstava za svakog Viećnika, te dodatno utrošeno vrieme i sredstva Predstavnika suvlasnika, koje ne može pokriti tih 1.200,00 kn mjesečno, i nadoknaditi te troškove svakom od njih. Satnica najmanje 20 kn po satu, ali ne više od 50 kn.

U protivnom ne ćete imati Viećnike orne poslu, premda ćete imati pokojeg Viećnika koji će dolaziti na više-manje sve sastanke, i vršiti uz put ponešto od dužnosti koje ima...

Ali ako bi se ovakav Međuvlastnički ugovor kao u ovom priedlogu trebao sprovoditi, koji bi omogućio istinsku transparentnost, podpuno i brzo obavještavanje svakog suvlastnika koji to zatraži, uvid u žiro račun naše zgrade svakom suvlastniku, a ne rekla-kazala o sredstvima na računu, uvid u sve odluke i svu arhivu naše zgrade, dostavu istih u poštanski sandučić suvlastnika ili na elektroničke pošte adresu u kratkom roku, zaboravite da to možete postići bez naknade Viećnicima!

A evo od kud ta sredstva: ne znam još pojedinosti, ali sam saznao i to upravo u zgradi u Balokovićevoj 25-37 da imamo pravo, po zakonu, dio sredstava prilikom davanja u zakup ili najam zadržati u vlastitoj blagajni.

O tome međutim tek treba saznati sve pojedinosti. Dobro bi bilo ako bi se netko prihvatio da to ispita i da nam prenese kako to sprovesti...

Ja sam više puta u posljednjih 10-tak godina odradio puno sati rada trudeći se oko dobrobiti i sloge u zgradi... Ova vankina2-10.com lokacija svjedoči o tome. Do sad sam svo to vrieme i sredstva utrošio absolutno bez ikakve koristi za sebe i bez ikakve naknade.

Nekih tjedan dana već ne radim ništa drugo nego: obilazak Upravitelja, korespondencija sa Pravnom službom Upravitelja, izrada anketnog listića da bilo koji suvlastnik može pokrenuti glasovanje o nekom svom priedlogu u svom ulazu ili u cieloj zgradi (naš čistač Oskar počeo je u subotu 2. veljače nuditi na potpisivanje odluku da ostane čistač na obrazcima koje sam ja izradio --i te obrazce, kao u donjem priedlogu u Članku 3b (3) mogu svakom od vas, bez naknade poslati e-poštom da si ih sam izpiše ako želi, ili ih tiskati ja za njega.

Sve ovo radim jer želim da imamo slogu i dobrobit u zgradi. Da svi odlučujemo kako po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaki od nas i ima pravo, a ne da se nametne jedna osoba i radi skoro pa što god hoće s našim novcima budući da ima pečat i ovlaštenje podpisati, i nitko ju ne može spriečiti u mogućim malversacijama...

Ali ako uspije ponešto od ovoga na dobrobit sviju vas, hoću vas nakon tog dobro obavljenog posla i koristi za cielu zgradu podsjetiti i ponuditi vam da, ako treba putem anketnog listića, ili putem Vieća suvlastnika, mi nadoknadite financijski i moje vrieme i moj trud.

Ponavljam: ako uspije ponešto na korist ciele zgrade. Prihvatit ću kao gubitak vlastitog vrjemena i truda ako ništa od ovog ne uspije (ali valjda ne će baš sve biti uzalud).

 

---=-==~~==-=---

 

Na temelju članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96.) suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, Vankina 2,4,6,8,10, sklopili su

Međuvlasnički Ugovor

I. Opće Odredbe

Članak 1.

Ovim ugovorom suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, Vankina 2,4,6,8,10, sagrađene na k.č. broj 500/13 k.o. Zaprudski otok (u daljnjem tekstu: suvlasnici) uređuju uzajamne odnose u svezi s upravljanjem i korištenjem te zgrade, i izvršavanjem prava i obveza koji u svezi s tim nastaju.

Članak 2.

Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima vodi se kod upravitelja (izbor upravitelja regulira Članak 6).

II. Upravljanje u zgradi

Članak 3.

(1) Ovlaštenja predstavnika suvlasnika iz ovog članka važeća su ako isti nije u sporu sa Vijećem suvlasnika.

(2) Suvlasnici upravljaju zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi (popis zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade sadržan je u prilogu 1 koji je sastavni dio ovog ugovora) na način utvrđen ovim ugovorom.

(3) Suvlasnici biraju Vijeće suvlasnika od 10 članova. U Vijeće suvlasnika ulaze po dva predstavnika iz svakog ulaza. Predstavnike ulaza biraju samo suvlasnici tog ulaza. Predstvnik suvlasnika i svaki pojedini Vijećnik bira se na 2 godine, i tada je Vijeće dužno pokrenuti izbor novog ili reizbor starog. Bilo koji suvlasnik ili grupa suvlasnika mogu pokretnuti takav izbor, nakon isteka mandata nekog od navedenih.

(4) Vijeće suvlasnika, koje saziva i kojem predsjeda Predstavnik suvlasnika, odabire i zaključuje ugovore o honorarnom radu za čistača, domara, blagajnika. Vijeće suvlasnika odlučuje i sklapa ugovore za iznajmljivanje, te davanje u zakup zajedničkih prostorija. Ugovor o zakupu zajedničkih prostorija zaključuju se na 1 godinu (12 mjeseci).

(5) Vijeće suvlasnika, koje saziva i kojem predsjeda predstavnik suvlasnika, predlaže suvlasnicima:

--  Program održavanja zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade

--  Plan prihoda i rashoda stambene zgrade

--  O uzimanju zajmova za eventualno održavanje zgrade

--  Donosi kućni red za stambenu zgradu, sukladan važećim zakonskim propisima i brine o primjeni istog

--  O stvaranju zajedničke pričuve

--  Razmatra i druga pitanja, koje predloži upravitelj ili 1/3 suvlasnika

(6) Odluke iz prethodnog stavka smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova i iste obvezuju sve suvlasnike.

(7) Predstavnik suvlasnika ovlaštena je osoba za predstavljanje i zastupanje suvlasnika kod odabranog upravitelja stambene zgrade.

(8) Predstavnik suvlasnika prilikom potpisivanja svakog novog Aneksa Međuvlasničkog ugovora, dužan je sazvati Vijeće suvlasnika i predstaviti budući tekst koji je Upravitelj pripravio, te prikupiti njihove moguće amandmane na isti, i tek po odobrenju teksta novog Aneksa ugovora od strane Vijeća suvlasnika smije potpisati isti.

(9) O novopotpisanim Aneksima Međuvlasničkog ugovora, Predstavnik suvlasnika i Vijeće suvlasnika dužni su u najkraćem roku putem oglasne ploče, ili drugim putem, izvjestiti napismeno sve suvlasnike.

(10) Vijeće suvlasnika podnosi izvješće o svom radu najmanje dva puta godišnje.

(11) Vijeće suvlasnika saziva zbor suvlasnika cijele zgrade ili po ulazima, zbog razmatranja aktualnih pitanja i donošenja odluka od vitalnog interesa za stambenu zgradu.

(12) Obavještavanje, kao i izjašnjavanje o pojedinim odlukama, Vijeće suvlasnika može organizirati i putem anketnog lista.

(13) Za odlučivanje o pitanjima koja prelaze okvire redovnog upravljanja (otuđivanje, promjena namjene, izdavanje u zakup preko godinu dana, radovi na zajedničkim dijelovima i uređajima koji povećavaju vrijednost objekta) potrebna je dvo-trećinska suglasnost, odnosno takve odluke se smatraju važećima kada se za njih izjasne suvlasnici čiji vlasnički dijelovi iznose najmanje 67% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova i iste obvezuju sve suvlasnike.

(14) O pitanjima o kojima odlučuju suvlasnici, suvlasnik se može izjasniti i pismenim putem, kao i elektroničkom putem, sa vlastite autentične adrese elektroničke pošte.

Članak 3a.

(1) Suvlasnici biraju između sebe predstavnika suvlasnika.

(2) Predstavnik suvlasnika smatra se izabranim kada se za njega izjasne suvlasnici čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova cijele zgrade.

(3) Suvlasnici pojedinog ulaza biraju između sebe dvojicu predstavnika svog ulaza (ili novog, ako je predhodni odstupio, trajno onemogućen vršiti dužnost i sl.).

(4) Vijećnik u Vijeću suvlasnika smatra se izabranim kada se za njega izjasne suvlasnici čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova njegovog ulaza.

(5) Predstavnik suvlasnika je ujedno i predsjednik Vijeća suvlasnika. On za sve odluke, osim hitnih odluka za koje je ovlašten samostalno postupati, saziva Vijeće suvlasnika i sprovodi odluke Vijeća suvlasnika.

(6) Sve odluke čuvaju se u arhivi Vankine 2,4,6,8,10 i moraju biti dostupne svim suvlasnicima na uvid.

(7) Dostupnost dokumenata svim suvlasnicima se može ostvariti i putem svjetske mreže (interneta), poželjno uz potrebno logiranje i bez javne objave na mreži, te putem elektroničke pošte na autentične elektroničke adrese suvlasnika.

(8) Odluka je važeća ako je istu potpisalo najmanje 5 Vijećnika, uz predstavnika suvlasnika, ili 6 Vijećnika ako su u sporu sa predstavnikom suvlasnika.

(9) Natpolovična većina jest najmanje 5 Vijećnika i predstavnik suvlasnika ili, u slučaju spora sa predstavnikom suvlasnika, 6 Vijećnika.

(10) Predstavnik suvlasnika ne može istodobno biti i Vijećnik, ali jest predsjednik Vijeća suvlasnika.

(11) Ukoliko postoji spor ili nepremostivo neslaganje između Predstavnika suvlasnika i većine članova predstavnika suvlasnika, natpolovična većina Vijećnika može bez predstavnika suvlasnika, a sa ad hoc privremenim predsjednikom Vijeća suvlasnika izabranim između Vijećnika koji čine tu natpolovičnu većinu, sazvati sastanak Vijeća suvlasnika i donijeti odluku o daljnjem postupanju.

(12) Spor se dokazuje potpisanom izjavom natpolovične većine članova Vijeća suvlasnika.

(13) Predstavnik suvlasnika koji je u sporu može nazočiti takvom sastanku, ali ne predsjedava istom, jer je u sporu sa većinom članova Vijeća suvlasnika. Tom sastanku predsjeda privremeni predsjednik Vijeća suvlasnika iz stavke (11) ovog članka.

(14) Za pokretanje opoziva Predstavnika suvlasnika potrebno je prikupiti potpise suvlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 30% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova cijele zgrade. Time nastaje stanje potencijalnog spora sa Predstavnikom suvlasnika, i Vijeće je nadležno između sebe odabrati ad hoc privremenog predsjednika Vijeća suvlasnika, koji predsjeda Vijeću suvlasnika koje izabire kandidate za privremenog ili trajnog novog Predstavnika suvlasnika. Kandidati se biraju prema Članku 3a. (2).

(15) Stari predstavnik suvlasnika smije se u situaciji iz stavka (14) ovog članka kandidirati za reizbor.

(16) Za pokretanje opoziva nekog Vijećnika potrebno je prikupiti potpise suvlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 30% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova ulaza kojeg je on predstavnik. Vijeće tada zasjeda slično kao u stavku (14) ovog članka, i novi i/ili stari kandidat/kandidati se biraju prema Članku 3a. (4).

Članak 3b.

(1) Ključevi ormarića oglasnih ploča nalaze se, po jedan primjerak ormarića svih ulaza kod Predstavnika suvlasnika, i po jedan primjerak njihovog ulaza kod jednog od dvojice predstavnika pojedinog ulaza, kako se između sebe dogovore, a u slučaju spora između njih, kod onog predstavnika ulaza za kojeg se, po većini vlasničkih udjela, suvlasnici njihovog ulaza odluče.

(2) U slučaju spora između Predstavnika suvlasnika i predstavnika ulaza o tome što će se oglašavati u oglasnoj ploči, odlučuje potpisima većina suvlasnika tog ulaza kao prioritetna opcija, a ako ista nije ostvariva bez nesrazmjernog truda za neki mogući slučaj/razdoblje, onda Vijeće natpolovičnom većinom.

(3) U oglasnoj ploči moraju u svako doba biti svim suvlasnicima ulaza vidljiva imena svih Vijećnika cijele zgrade čiji mandat je u tijeku.

(4) Predstavnik suvlasnika dužan je postaviti sve svoje potrebne kontakte na oglasnu ploču suvlasnicima na uvid: ulaz i kat, te broj telefona, broj mobitela i adresu elektroničke pošte.

(5) Na oglasnoj ploči trebaju u svako doba biti vidljivi brojevi telefona potrebni za hitnu dojavu kvarova, te brojevi potrebni za kontaktiranje Upravitelja.

Članak 3c.

(1) Predstavnik suvlasnika i Vijeće suvlasnika dužni su svakom suvlasniku, prema njegovu zahtjevu, dati na uvid, izdati ili poslati, ažurirani popis suvlasnika, na ruke, pismenim putem ili elektroničkom poštom.

(2) Bilo koji suvlasnik ili grupa suvlasnika može pokrenuti prikupljanje potpisa u svrhe opoziva nekog od dvojice Vijećnika svog ulaza, ili Predstavnika suvlasnika, ili u bilo koje druge zakonom i ovim Međuvlasničkim ugovorom dopuštene svrhe.

(3) Predstavnik suvlasnika i Vijeće suvlasnika dužni su opskrbiti obrascima popunjenim imenima i prezimenima i vlasničkim udjelima svih suvlasnika, ili samo suvlasnika pojedinog ulaza, prema zahtjevu, svakog suvlasnika, ili grupu suvlasnika, koji žele pokrenuti prikupljanje potpisa. Takvi pulu-popunjeni obrasci (popunjeni svim imenima i prezimenima, katom i ukupnom vrijednošću vlasničkih dijelova svakog suvlasnika za ulaz ili po ulazima) moraju imati dovoljno praznog prostora pri vrhu da suvlasnik, ili suvlasnici, koji pokreću postupak prikupljanja potpisa, mogu svrhu prikupljanja potpisa sami popuniti, ako treba i rukom pisanim čitkim tekstom, ukoliko se ne radi o odluci za koju se traže potpisi suvlasnika koja iziskuje opsežniji tekst, za koju uobičajenih nekoliko redaka nije dostatno.

(4) Obrazac s imenima i prezimenima i vlasničkim udjelima svih suvlasnika mora se redovito ažurirati sa Upraviteljem.

(5) Ukoliko je suvlasnik prikupio dovoljno potpisa u svrhu u koju je potpise prikupljao, rezultati se objavljuju na oglasnoj ploči i odluka se mora sprovesti.

Članak 4.

Zajedničke prostorije i zemljište koje služi zgradi suvlasnici će koristiti na slijedeći način:

--  troškovi potrošnje el. energije zajedničkih dijelova stambene zgrade ne plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve

Članak 5.

Suvlasnici se sastaju najmanje jednom godišnje radi donošenja plana prihoda i rashoda za slijedeće razdoblje i prihvaćanja izvješća o radu te donošenja programa rada za slijedeću godinu. U slučaju potrebe suvlasnici se mogu sastajati i češće.

Odluke suvlasnika mogu se donositi i putem prikupljanja pismenih izjava, potpisivanjem obrazaca iz članka 3c (3) ili elektroničkom poštom sa autentične adrese suvlasnika.

Predstavnik suvlasnika dužan je sazvati sastanak kada to zatrži najmanje 1/3 suvlasnika.

Na sastancima suvlasnika vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnik suvlanika i zapisničar.

Odluke suvlasnika potpisuje predstavnik suvlasnika.

Članak 6.

Upravljanje zgradom suvlasnici povjeravaju Gradskom stambenom kumunalnom gospodarstvu d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1 (GSKG), koje je registrirano za poslove upravljanja.

Članak 7.

Predstavnik suvlasnika je suvlasnik naveden u trenutačno važećem Aneksu ugovora pri GSKG-u.

Ovlaštenja predstavnika suvlasnika iz ovog članka važeća su ako isti nije u sporu sa Vijećem suvlasnika,

Predstavnik suvlasnika ovlašten je sprovoditi odluke Vijeća suvlasnika:

--  sklopiti ugovor na određeno vrijeme s upraviteljem o upravljanju zgradom

--  sklopiti ugovor s nadstojnikom, čistačem i blagajnikom

--  zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje stambene zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju

--  dužan je voditi brigu o provođenju kućnoga reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi

--  organizirati naplatu zajedničkih troškova

Predstavnik suvlasnika dužan je svim suvlasnicima najmanje jedanput godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom radu.

Članak 8.

Predstavnik suvlasnika je suvlasnik naveden u trenutačno važećem Aneksu ugovora pri GSKG-u.

Ovlaštenja predstavnika suvlasnika iz ovog članka važeća su ako isti nije u sporu sa Vijećem suvlasnika,

Predstavnik suvlasnika sklopit će u ime i za račun suvlasnika s upraviteljem ugovor o upravljanju kojim će regulirati:

--  sadržaj i opseg poslova redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade prema godišnjem programu održavanja

--  poduzimanje hitnih i malih popravaka na stambenoj zgradi

--  pitanja u svezi posebnih zahvata na održavanju i poboljšanju zgrade kojima se povećava vrijednost zgrade

--  obveze i rokovi izrade prijedloga godišnjih programa održavanja, plana prihoda i rashoda, godišnjeg izvješća o radu

--  način osiguranja sredstava za pokriće troškova upravljanja i održavanja

--  zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima upravne vlasti u poslovima koji proizlaze iz upravljanja

--  odgovornost za slučaj neizvršenja ugovornih obveza

Članak 9.

Svaki suvlasnik je ovlašten i dužan bez odgađanja prijaviti štetu na zajedničkim dijelovima i uređajima za koju je saznao upravitelju i predstavniku suvlasnika, a koja je šteta nastala u njegovu stanu ili na zgradi.

Kad prijeti opasnost od štete svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti mjere i bez pristanka ostalih.

O poduzetim mjerama suvlasnik je dužan izvijestiti upravitelja i predstavnika suvlasnika najkasnije u roku od tri dana.

Suvlasnik je dužan svoj stan i zajedničke dijelove zgrade koristiti na način da ne nanosi štetu drugima, a radi uklanjanja štete, ako je to potrebno, dužan je dozvoliti ulaz u svoj stan.

III. Troškovi upravljanja i međusobni odnosi suvlasnika

Članak 10.

Dok se ne utvrde vrijednosti posebnih dijelova nekretnine, udio suvlasnika u troškovima utvrđuje se na način da visina udjela odgovara odnosu korisne površine svakog posebnog dijela nekretnine prema zbroju korisnih površina svih posebnih dijelova u zgradi, korigiran s koeficijentom iz članka 14. ovog ugovora koji proizlaze iz namjene pojedinog prostora.

Suvlasnici su suglasni da se površini posebnog dijela pribroji i površina koju pojedini suvlasnik koristi bez valjanog pravnog osnova (proširenje na zajednički prostor zgrade), te da se udio u troškovima upravljanja utvrđuje prema ukupnoj površini koju koristi.

Udio u troškovima upravljanja ne predstavlja osnov za reguliranje vlasničkih prava.

Članak 11.

Suvlasnik je dužan za svoj stan i posebnu prostorije, te njima namijenjene uređaje kao i sve druge pripadke svog vlasništva brinuti i tako ih održavati i koristiti da drugim suvlasnicima ne nastane nikakva šteta, u protivnom odgovara suvlasnicima za nastalu štetu.

Članak 12.

Suvlasnik koji otuđi svoj stan ili promjeni namjenu dužan je o tome odmah obavjestiti upravitelja i predstavnika suvlasnika.

Suvlasnik koji je otuđio svoj vlasnički dio nekretnine nema pravo zahtjevati vraćanje svojeg doprinosa u zajedničku rezervu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos tog vlasničkog dijela.

IV. Sredstva

Članak 13.

Godišnjim i višegodišnjim programom održavanja utvrđuju se sredstva potrebna za pokriće troškova upravljanja održavanja (sredstva zajedničke pričuve), a najmanja sredstva koja je dužan uplaćivati svaki suvlasnik iznose 0,54% od vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje.

Sredstvima zajedničke pričuve raspolaže upravitelj na osnovi ugovora o upravljanju i u skladu s odobrenim programom održavanja, uz suglasnost predstavnika suvlasnika.

Članak 14.

Kod obračuna troškova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja na zgradi razdioba troškova obavlja se prema članku 10 ugovora uz slijedeće korekcione koeficijente:

--  za stambeni prostor    koeficijent  1.0

Svaki suvlasnik obvezan je plaćati mjesečni doprinos za redovito održavanje, hitne i male popravke te naknadu upravitelju, koji odgovara jednoj dvanaestini iz njegove obveze iz stavka 1. ovog članka i to upravitelju do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Ako sredstva mjesečnog doprinosa nisu dovoljna za pokriće neophodnih troškova, potrebna sredstva osigurat će se s dodatnim uplatama suvlasnika a prema principu utvrđenom u stavku 1. ovog članka.

Suvlasnik koji ne izvrši uplatu u roku dospjeća utvrđenom u stavku 2. ovog članka dužan je platiti i zakonsku zateznu kamatu.

Članak 15.

Ako se tijekom godine utvrdi da su neizmirene obveze veće od raspoloživih sredstava suvlasnici su obvezni osigurati nedostatna sredstva razmjerno svojim suvlasničkim udjelima.

Eventualni višak prihoda prenosi se u slijedeću godinu.

Članak 16.

Suvlasnici su obvezni snositi troškove radova čije izvršenje naloži nadzorno tijelo, srazmjerno njihovim suvlasničkim udjelima.

Članak 17.

Komunalne usluge (naknada za utrošenu električnu energiju, plin, toplinsku energiju, vodu, odvoz otpada i slično), koje se utvrđuju odnosno raspoređuju na način utvrđen odgovarajućim Odlukama Skupštine grada Zagreba, plaćaju suvlasnici izravno dobavljačima, odnosno davateljima usluga.

Ako je neka od naknada iz stavka 1 ovog članka nastala u svezi korištenja zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi, raspored troškova te naknade odrediti će vlasnici sporazumno, a ako do sporazuma ne dođe, primjenit će se ogovarajuće Odluke Skupštine grada Zagreba.

V. Završne odredbe

Članak 18.

Prava i obveze utvrđene ovim ugovorom odnose se i na one suvlasnike koji su ga odbili sklopiti, ako je isti ugovor sklopila većina suvlasnika čiji suvlasnički dio čini više od polovine vrijednosti svih posebnih dijelova zgrade.

Odredbe ovog ugovora imaju učinak i prema suvlasniku koji je pravo vlasništva stekao nakon sklapanja ovog ugovora.

Članak 19.

Na odnose koji nisu regulirani ovim ugovorom primjenjivati će se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i drugi odgovarajući zakonski propisi.

Članak 20.

Eventualni sporovi iz ovog ugovora pokušat će se riješiti sporazumno, a ako do sporazuma ne dođe pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Ovaj ugovor sastavljen je u 3 primjerka, od kojih jedan primjerak za predstavnika suvlasnika i 2 primjerka za upravitelja.

Primjerak ugovora dostavlja se Fondu grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i kumunalno gospodarstvo i zakupcima dana 01.10.1997. od kada prestaje obveza plaćanja Fondu a nastaje obveza plaćanja novom upravitelju, u skladu s člankom 14. ovog ugovora.

U Zagrebu, 11.09.1997.

Klasa:363-05/97-03/599

Urbroj: 251-319-01-97-02


Prilog 1

Popis zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade

Konstruktivni i vanjski dijelovi zgrade

--  temelji, nosivi konstruktivni zidovi, međukatna konstrukcija, dimnjaci, krovna konstrukcija s pokrovom, krovna i druga vanjska limarija, fasada, vanjska stolarija, bravarija

Zajednički prostori zgrade

--  ulazno predvorje

--  stubište i površine izvan stanova i poslovnog prostora sa svim vratima, prozorima i instalacijama

--  prostorije za smeće sa svim uređajima

--  druge zajedničke prostorija, u zajmu ili u uporabi za zajedničke potrebe i namjene svih suvlasnika ili suvlasnika pojedinog ulaza

Instalacije

--  vodovodna instalacija od vodomjernog brojila zgrade do ventila prije izljevnog mjesta u stanu

--  odvodne instalacije od priključka na javnu kanalizaciju do priključka sifona u stanu uključujući i podni sifon

--  instalacije elektrike

--  instalacije jake struje od kućnog priključka do brojila u stanu

--  instalacija zajedničke potrošnje (stubišna rasvjeta)

--  instalacije zvonca

--  instalacije gromobrana

--  uređaji i instalacije zajedničke radio i TV antene (osim antenskih priključnica u stanu)

--  instalacije za pristup internetu (osim instalacije u stanu)

--  instalacija centralnog grijanja

--  razvodne instalacije centralnog grijanja od razdjeljivača u kotlovnici ili toplinskoj stanici do uključivo radijatorskih ventila i prigušnica -- vijčane spojke (osim ogrijevnog tijela)

--  odzračni i kompenzacijski sustav centralnog grijanja

--  kotlovnica s toplinskim podstanicama -- svi uređaji, razvod, zaporna i regulacijska armatura

Uređaji u zgradi

--  dizala u zgradi (osobna)

--  hidroforski uređaji

--  prepumpne stanice

--  uređaji prirodne ventilacije

--  protupožarni uređaji i instalacije


Prilog 2

--  Napomena priređivača ove stranice za mrežu: Prilog 2 je dielom nerelevantan, jer su poneki novi suvlastnici zamienili tadašnje, a popis suvlastnika po svoj prilici ne bi ni bio prikladan/poželjan za javno postavljanje.

NEDOVRŠENO! NEDOVRŠENO! NEDOVRŠENO! NEDOVRŠENO!

Najbitnije nedostaje:

kako omogućiti svim suvlasnicima uvid u sve troškove, uvid u naš tekući (ili je žiro?) račun.

( Osobno uvid u naš račun nikad nisam imao, kao ni većina suvlasnika.

A koliko do istog, vjerujem samo po izravnom uvidu, ili na neki nedvojbeni način ovjerovljenom izpisu, primjerice bankovnom dokumentu, nikako ne izvješćima iz druge ili treće ruke...)