1. veljače 2019.

Priedlog Međuvlastničkog ugovora

Na ovoj stranici: Prijedlog Međuvlasničkog ugovora.

skoči do teksta Ugovora iz 1997.

---=-==~~==-=---

(sve vezano uz Ugovor iz 1997. postavljeno u veljači 2016.)

(dielom obnovljeno i re-design-irano u veljači 2020.)

Preslici Međuvlasničkog Ugovora suvlastnika Vankine 2,4,6,8,10 :

[ transcribcija ]   stranica 1   stranica 2   stranica 3   prilog 1   Anex I   Anex II   Anex III   Anex IV   Anex V

6. veljače 2019. postavljam i Anexe ugovora

Ovo je transkribcija (vjerno, u Vuka-Karadžićici kojom je pretežito napisan) sliedećih jedinih sačuvanih, malo oštećenih...

i isti preslici su naravno, mjerodavni za ovaj tekst (transkribcija tekstova Anexa u obradi). Pa u slučaju nejasnoća, upućujem na iste preslike, a temeljem istih javite mi i moguće preostale grješke koje učinih pri transkribciji, da ih izpravim.

NAPOMENA: radi Zakona o zaštiti osobnih podataka dao sam svim dosadašnjim predstavnicima suvlastnika kodna imena da prikrijem njihova prava imena, a da suvlastnici ipak mogu naslutiti o kome se radi.

Tamo pak gdje je crnom tintom ručno zacrnjen poneki JMBG i poneki OIB, to su napravili uposlenici GSKG-a.

Pogledajte i koliko bi vas koštalo dobiti iz Odjela za ugovaranje i marketing, soba 117, Savska C. 1, ovih 9 stranica Anexa, pri dnu. Ja radim već oko 10-tak dana samo da pomognem srediti stvari u zgradi, da sve bude transparento za sve suvlastnike. Uposlenik je doista odradio oko 45 minuta! Usporedite s mojim radom i razumijte da i moj truda zavrjeđuje od vas nekakvnu naknadu. Hvala!

Vrlim mojim suvlastnicima i drugim čtiocima dajem na razmatranje i:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je temeljni zakon u Republici Hrvatskoj za upravljanje/sredstva/sporove/drugo u našem suvlasničtvu (to proizlazi iz Članak 19. ovog ugovora, a i iz same preambule ugovora, t.j. prije velikoga naslova izpod).

---=-==~~==-=---

Na temelju članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96.) suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, Vankina 2,4,6,8,10, sklopili su

Međuvlasnički Ugovor

I. Opće Odredbe

Članak 1.

Ovim ugovorom suvlasnici stambene zgrade u Zagrebu, Vankina 2,4,6,8,10, sagrađene na k.č. broj 500/13 k.o. Zaprudski otok (u daljnjem tekstu: suvlasnici) uređuju uzajamne odnose u svezi s upravljanjem i korištenjem te zgrade, i izvršavanjem prava i obveza koji u svezi s tim nastaju.

Članak 2.

Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima sadržan je u prilogu 2 koji je sastavni dio ovoga ugovora.

II. Upravljanje u zgradi

Članak 3.

Suvlasnici upravljaju zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi (popis zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade sadržan je u prilogu 1 koji je sastavni dio ovog ugovora) na način utvrđen ovim ugovorom.

Suvlasnici - stanari biraju Savjet stanara od 5 članova i 5 zamjenika. U Savjet stanara ulazi po jedan predstavnik iz svakog ulaza. Predstavnika ulaza biraju samo stanari tog ulaza. Savjet stanara bira se na 2 godine. Savjet stanara bira između sebe predstavnika Savjeta stanara. Savjet stanara odabire i zaključuje ugovore o honorarnom radu za čistačicu, domara, blagajnika i predsjednika. Savjet stanara odlučuje i sklapa ugovore za iznajmljivanje, davanje u zakup zajedničkih prostorija. Ugovor o zakupu zajedničkih prostorija zaključuju se na 1 godinu (12 mjeseci).

Savjet stanara predlaže vlasnicima stanova:

--  Program odžavanja zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade

--  Plan prihoda i rashoda stambene zgrade

--  O uzimanju zajmova za eventualno održavanje zgrade

--  Donosi kućni red za stambenu zgradu, sukladan važečim zakonskim propisima i brine o primjeni istog

--  O stvaranju zajedničke pričuve

--  Razmatra i druga pitanja, koje predloži upravitelj ili 1/3 vlasnika

Odluke iz prethodnog stavka smatraju se donesenim kada se za njih izjasne suvlasnici čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova i iste obvezuju sve suvlasnike.

Za upravitelja stambene zgrade odabrano je Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Predsjednik Savjeta stanara, ovlaštena je osoba za predstavljanje i zastupanje vlasnika. Savjet stanara podnosi izvješće o svom radu najmanje dva puta godišnje. Savjet stanara saziva zbor vlasnika stanova cijele zgrade ili po ulazima, zbog razmatranja aktualnih pitanja i donošenja odluka od vitalnog interesa za stambenu zgradu. Obavještavanje, kao i izjašnjavanje o pojedinim odlukama, Savjet stanara može organizirati i putem anketnog lista.

Za odlučivanje o pitanjima koja prelaze okvire redovnog upravljanja (otuđivanje, promjena namjene, izdavanje u zakup preko godinu dana, radovi na zajedničkim dijelovima i uređajima koji povećavaju vrijednost objekta) potrebna je suglasnost svih suvlasnika.

O pitanjima o kojima odlučuju suvlasnici, suvlasnik se može izjasniti i pismenim putem.

Članak 4.

Zajedničke prostorije i zemljište koje služi zgradi suvlasnici će koristiti na slijedeći način:

--  nadstojnički stan trenutno koristi Viktor Štefan

--  zajedničke prostorije (praona i sušiona rublja) se koriste prema potrebi suvlasnika zgrade

--  troškovi čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade ne plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve

--  troškovi potrošnje el. energije zajedničkih dijelova stambene zgrade ne plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve

Članak 5.

Suvlasnici se sastaju najmanje jednom godišnje radi donošenja plana prihoda i rashoda za slijedeće razdoblje i prihvaćanja izvješća o radu te donošenja programa rada za slijedeću godinu. U slučaju potrebe suvlasnici se mogu sastajati i češće. Odluke suvlasnika mogu se donositi i putem prikupljanja pismenih izjava.

Sastanke vlasnika saziva, organizira i vodi osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje suvlasnika (u daljnjem tekstu: predstavnik suvlasnika), ili u njegovoj odsutnosti osoba koju on ovlasti.

Predstavnik suvlasnika dužan je sazvati sastanak kada to zatrži najmanje 1/3 vlasnika.

Na sastancima suvlasnika vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnik suvlanika i zapisničar.

Odluke suvlasnika potpisuje predstavnik suvlasnika.

Članak 6.

Upravljanje zgradom suvlasnici povjeravaju Gradskom stambenom kumunalnom gospodarstvu d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1, koje je registrirano za poslove upravljanja.

Članak 7.

Predstavnik suvlasnika je Ivan Žganec, JMBG 1411929330033, Zagreb, Vankina 10.

Predstavnik suvlasnika ovlašten je:

--  sklopiti ugovor na određeno vrijeme s upraviteljem o upravljanju zgradom

--  sklopiti ugovor s nadstojnikom, čistačicom i blagajnicom

--  zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje stambene zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju

--  dužan je voditi brigu o provođenju kućnoga reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi

--  organizirati naplatu zajedničkih troškova

Predstavnik suvlasnika dužan je svim suvlasnicima najmanje jedanput godišnje podnijeti pismeno izvješće o svom radu.

Članak 8.

Predstavnik suvlasnika sklopit će u ime i za račun suvlasnika s upraviteljem ugovor o upravljanju kojim će regulirati:

--  sadržaj i opseg poslova redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade prema godišnjem programu održavanja

--  poduzimanje hitnih i malih popravaka na stambenoj zgradi

--  pitanja u svezi posebnih zahvata na održavanju i poboljšanju zgrade kojima se povećava vrijednost zgrade

--  obveze i rokovi izrade prijedloga godišnjih programa održavanja, plana prihoda i rashoda, godišnjeg izvješća o radu

--  način osiguranja sredstava za pokriće troškova upravljanja i održavanja

--  zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima upravne vlasti u poslovima koji proizlaze iz upravljanja

--  odgovornost za slučaj neizvršenja ugovornih obveza

Članak 9.

Svaki suvlasnik je ovlašten i dužan bez odgađanja prijaviti štetu na zajedničkim dijelovima i uređajima za koju je saznao upravitelju i predstavniku suvlasnika, a koja je šteta nastala u njegovu stanu ili na zgradi.

Kad prijeti opasnost od štete svaki je suvlasnik ovlašten poduzeti mjere i bez pristanka ostalih.

O poduzetim mjerama suvlasnik je dužan izvijestiti upravitelja i predstavnika suvlasnika najkasnije u roku od tri dana.

Suvlasnik je dužan svoj stan i zajedničke dijelove zgrade koristiti na način da ne nanosi štetu drugima, a radi uklanjanja štete, ako je to potrebno, dužan je dozvoliti ulaz u svoj stan.

III. Troškovi upravljanja i međusobni odnosi suvlasnika

Članak 10.

Dok se ne utvrde vrijednosti posebnih dijelova nekretnine, udio suvlasnika u troškovima utvrđuje se na način da visina udjela odgovara odnosu korisne površine svakog posebnog dijela nekretnine prema zbroju korisnih površina svih posebnih dijelova u zgradi, korigiran s koeficijentom iz članka 14. ovog ugovora koji proizlaze iz namjene pojedinog prostora.

Suvlasnici su suglasni da se površini posebnog dijela pribroji i površina koju pojedini suvlasnik koristi bez valjanog pravnog osnova (proširenje na zajednički prostor zgrade), te da se udio u troškovima upravljanja utvrđuje prema ukupnoj površini koju koristi.

Udio u troškovima upravljanja ne predstavlja osnov za reguliranje vlasničkih prava.

Članak 11.

Suvlasnik je dužan za svoj stan i posebnu prostorije, te njima namijenjene uređaje kao i sve druge pripadke svog vlasništva brinuti i tako ih održavati i koristiti da drugim suvlasnicima ne nastane nikakva šteta, u protivnom odgovara suvlasnicima za nastalu štetu.

Članak 12.

Suvlasnik koji otuđi svoj stan ili promjeni namjenu dužan je o tome odmah obavjestiti upravitelja i predstavnika suvlasnika.

Suvlasnik koji je otuđio svoj vlasnički dio nekretnine nema pravo zahtjevati vraćanje svojeg doprinosa u zajedničku rezervu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos tog vlasničkog dijela.

IV. Sredstva

Članak 13.

Godišnjim i višegodišnjim programom održavanja utvrđuju se sredstva potrebna za pokriće troškova upravljanja održavanja (sredstva zajedničke pričuve), a najmanja sredstva koja je dužan uplaćivati svaki suvlasnik iznose 0,54% od vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje.

Sredstvima zajedničke pričuve raspolaže upravitelj na osnovi ugovora o upravljanju i u skladu s odobrenim programom održavanja, uz suglasnost predstavnika suvlasnika.

Članak 14.

Kod obračuna troškova upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja na zgradi razdioba troškova obavlja se prema članku 10 ugovora uz slijedeće korekcione koeficijente:

--  za stambeni prostor    koeficijent  1.0

Svaki suvlasnik obvezan je plaćati mjesečni doprinos za redovito održavanje, hitne i male popravke te naknadu upravitelju, koji odgovara jednoj dvanaestini iz njegove obveze iz stavka 1. ovog članka i to upravitelju do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Ako sredstva mjesečnog doprinosa nisu dovoljna za pokriće neophodnih troškova, potrebna sredstva osigurat će se s dodatnim uplatama suvlasnika a prema principu utvrđenom u stavku 1. ovog članka.

Suvlasnik koji ne izvrši uplatu u roku dospjeća utvrđenom u stavku 2. ovog članka dužan je platiti i zakonsku zateznu kamatu.

Članak 15.

Ako se tijekom godine utvrdi da su neizmirene obveze veće od raspoloživih sredstava suvlasnici su obvezni osigurati nedostatna sredstva razmjerno svojim suvlasničkim udjelima.

Eventualni višak prihoda prenosi se u slijedeću godinu.

Članak 16.

Suvlasnici su obvezni snositi troškove radova čije izvršenje naloži nadzorno tijelo, srazmjerno njihovim suvlasničkim udjelima.

Članak 17.

Komunalne usluge (naknada za utrošenu električnu energiju, plin, toplinsku energiju, vodu, odvoz otpada i slično), koje se utvrđuju odnosno raspoređuju na način utvrđen odgovarajućim Odlukama Skupštine grada Zagreba, plaćaju suvlasnici izravno dobavljačima, odnosno davateljima usluga.

Ako je neka od naknada iz stavka 1 ovog članka nastala u svezi korištenja zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi, raspored troškova te naknade odrediti će vlasnici sporazumno, a ako do sporazuma ne dođe, primjenit će se ogovarajuće Odluke Skupštine grada Zagreba.

V. Završne odredbe

Članak 18.

Prava i obveze utvrđene ovim ugovorom odnose se i na one suvlasnike koji su ga odbili sklopiti, ako je isti ugovor sklopila većina suvlasnika čiji suvlasnički dio čini više od polovine vrijednosti svih posebnih dijelova zgrade.

Odredbe ovog ugovora imaju učinak i prema suvlasniku koji je pravo vlasništva stekao nakon sklapanja ovog ugovora.

Članak 19.

Na odnose koji nisu regulirani ovim ugovorom primjenjivati će se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i drugi odgovarajući zakonski propisi.

Članak 20.

Eventualni sporovi iz ovog ugovora pokušat će se riješiti sporazumno, a ako do sporazuma ne dođe pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Ovaj ugovor sastavljen je u 3 primjerka, od kojih jedan primjerak za predstavnika suvlasnika i 2 primjerka za upravitelja.

Primjerak ugovora dostavlja se Fondu grada Zagreba za vodoprivredu, promet, stambeno i kumunalno gospodarstvo i zakupcima dana 01.10.1997. od kada prestaje obveza plaćanja Fondu a nastaje obveza plaćanja novom upravitelju, u skladu s člankom 14. ovog ugovora.

U Zagrebu, 11.09.1997.

Klasa:363-05/97-03/599

Urbroj: 251-319-01-97-02


Prilog 1

Popis zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade

Konstruktivni i vanjski dijelovi zgrade

--  temelji, nosivi konstruktivni zidovi, međukatna konstrukcija, dimnjaci, krovna konstrukcija s pokrovom, krovna i druga vanjska limarija, fasada, vanjska stolarija, bravarija

Zajednički prostori zgrade

--  ulazno predvorje

--  stubište i površine izvan stanova i poslovnog prostora sa svim vratima, prozorima i instalacijama

--  sušiona, praona rublja

--  nadstojnički stan

--  prostorije za smeće sa svim uređajima

Instalacije

--  vodovodna instalacija od vodomjernog brojila zgrade do ventila prije izljevnog mjesta u stanu

--  odvodne instalacije od priključka na javnu kanalizaciju do priključka sifona u stanu uključujući i podni sifon

--  instalacije elektrike

--  instalacije jake struje od kućnog priključka do brojila u stanu

--  instalacija zajedničke potrošnje (stubišna rasvjeta)

--  instalacije zvonca

--  instalacije gromobrana

--  uređaji i instalacije zajedničke radio i TV antene (osim antenskih priključnica u stanu)

--  instalacije telefona (osim instalacije u stanu)

--  instalacija centralnog grijanja

--  razvodne instalacije centralnog grijanja od razdjeljivača u kotlovnici ili toplinskoj stanici do uključivo radijatorskih ventila i prigušnica -- vijčane spojke (osim ogrijevnog tijela)

--  odzračni i kompenyacijski sustav centralnog grijanja

--  kotlovnica s toplinskim podstanicama -- svi uređaji, razvod, zaporna i regulacijska armatura

Uređaji u zgradi

--  dizala u zgradi (osobna)

--  hidroforski uređaji

--  prepumpne stanice

--  uređaji prirodne ventilacije

--  protupožarni uređaji i instalacije


Prilog 2

--  Napomena priređivača ove stranice za mrežu: Prilog 2 je dielom nerelevantan, jer su poneki novi suvlastnici zamienili tadašnje, a popis suvlastnika po svoj prilici ne bi ni bio prikladan/poželjan za javno postavljanje.