2016-02-25

Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice

Molim štovanog Upravitelja Vankine 2,4,6,8,10 M. Kovačića, te predstavnika suvlastnika B. Arbutinu, kao i štovane Viećnika Vankine 2,4,6,8,10 koji primaju ovu stranicu u obliku e-pisma na njihove e-adrese da nađu moju molbu za dokumentacijom u poglavlju označenom u tu svrhu jedinim zasebnim poglavljen naslova "Molba Predstavniku Suvlasnika, Viećnicima, i Upravitelju zgrade". Ovo je međutim prije svega Mrežna stranica za suvlastnike zgrade Vankina 2,4,6,8,10 koji su iznimno neinformirani, a i praktički im je, time, i drugim načinima, oduzeto pravo upravljanja zgradom, pa ne mogu ovu stranicu odveć prilagoditi samo svrhi e-pisma. Hvala!

Do predstavnika suvlastnika, većina ste se, su-vlast-ici moji nad zgradom, u to uvjerili, težko je uobće i doći. A ako želite jasne informacije o vrlo bitnim stvarima, još bi moglo biti puno teže. Puno teže! Niže ću o tome.

U prvom redu, pripravio sam vam na proučavanje naš Međuvlastnički ugovor iz 1997., nikad kasnije ne pročišćen, koji je, uz svakako Zakon o vlasničtvu, pravni temelj, pravilnik i referentno čtivo prema kojem Vieće suvlastnika upravlja zgradom, kojem Vieću predsjedava predsjednik koji je ujedno i predstavnik suvlastnika, u mandatu od, pozor:

dvije (2) godine

od trenutka preuzimanja dužnosti i ovlaštenja, koje nastupa kad isti budu izabrani od najmanje 50% + 1 suvlastnika.

Ovo je samo malčice prilagođeno tumačenje istog Međuvlastničkog ugovora koje je međutim podpuno u skladu sa Zakonom o vlasničtvu. To tumačenje je radi toga modificirano, jer se ugovor ne primjenjuje u podpunosti, to jest nije ga moguće primjeniti gdje (nespretno i neznalački) odstupa od Zakonom o vlasničtvu, Provjerite sami! Članak 3. Međuvlastničkog ugovora, drugi paragraf, glasi:

"Suvlasnici - stanari biraju Savjet stanara od 5 članova i 5 zamjenika. U Savjet stanara ulazi po jedan predstavnik iz svakog ulaza. Predstavnika ulaza biraju samo stanari tog ulaza. Savjet stanara bira se na 2 godine. Savjet stanara bira između sebe predstavnika Savjeta stanara. Savjet stanara odabire i zaključuje ugovore o honorarnom radu za čistačicu, domara, blagajnika i predsjednika."

Po meni, bez dvojbe je da rieč "stanari" mora ovdje, radi tumačenja, biti zamjenjena s riečju "suvlasnik". Stanar je bio naziv vlastnika stanarskog prava u bivšoj državi (u kojoj je vlastnik zgrade bila ona država). U ovoj smo, posjedovatelji vlastničtva, a ne nositelji stanarskog prava, i kao su-vlast-nici smo subjekti međuvlastničkog ugovora, pa se nazivamo suvlastnicima.

Vjerujem također da se već godinama rabi izraz "Vieće suvlastnika" a ne "Savjet stanara", pa ni "Savjet suvlastnika".

Pa treba sve prepraviti, jer vode u dvojbe i nejasnoće izrazi i rečenice poput:

"Savjet stanara bira između sebe predstavnika Savjeta stanara."

, a treba stajati "predsjednik Vieća suvlastnika koji je ujedno i prestavnik suvlasnika". I njega ne bira Vieće suvlastnika, jer to ne bi bilo u skladu sa Zakonom o vlasničtvu, nego ga biraju suvlasnikci.

Međutim, po meni, nema dvojbe da predstavničku vlast u zgradi, Vieće suvlastnika i njegovog predsjednika koji je i predstavnik svih suvlasnika, ili skraćeno samo: predstavnik suvlastnika, koju posrjedničku, predstavničku vlast mi suvlastnici biramo da nas predstavlja, nema dvojbe da se naš Međuvlastnički ugovor može jedino tumačiti da biramo svoje predstavnike ne na neodređeno vrieme, niti za uviek, nego samo i jedino na dvije (2) godine.

A sadašnji prestavnik suvlastnika, uz ostale odredbe Međuvlastničkog ugovora kojih nije poznato da bi ih bio obdržavao, a koji je izabran 2008. ili 2009. godine (uzimam potonju za predpostavku u daljnjem tekstu), trebao je, a nije, pokrenuti ponovni izbor predstavnika suvlastnika još 2011., pa se kandidirati ako je htio ostati predstavnik suvlastnika. Ali to nije učinio.

Ni te 2011. godine, a niti ikad poslije, sve do ove 2016. godine., nije, a bilo je u njegovim dužnostima i ovlaštenjima, naš predstavnik suvlastnika pokrenuo izbore za Vieće Suvlastnika i Predstavnika Suvlastnika.

 

Još jednom:

Mislim da dvojbe nema ni od kuda sa strane razuma i istine, da predstavničku vlast u zgradi, Vieće suvlastnika i njegovog predsjednika koji je i predstavnik svih suvlasnika, ili skraćeno samo: predstavnik suvlastnika, koju posrjedničku, predstavničku vlast mi suvlastnici biramo da nas predstavlja, nema dvojbe da se naš Međuvlastnički ugovor može jedino tumačiti na taj način da mi tu svoju malu vrlo lokalnu vlast (vlast tek nad našom zgradom), biramo, te svoje predstavnike, ne na neodređeno vrieme, niti za uviek, nego samo i jedino na:

 

dvije (2) godine.

 

I još jednom:

Sadašnji prestavnik suvlastnika, uz ostale odredbe Međuvlastničkog ugovora koje mislim da nije obdržavao, a još manje zakon-otca istog ugovora, Zakon o vlasničtvu, i koji je izabran 2009. godine, trebao je, a nije, pokrenuti ponovni izbor za predstavnika suvlastnika još 2011., pa se kandidirati ako je htio ostati predstavnik suvlastnika. Ali to nije učinio sve do dan danas, sve do ove 2016. godine.

Nadam se da ste primili dva put ponovljeno gornje na znanje.

 

Ali bio sam rekao da: ako želite jasne informacije (od našeg predstavnika suvlastnika) o vrlo bitnim stvarima, moglo biti vrlo težko dobiti te informacije.

Provjerimo! Zatražimo da nam dade sve odluke koje je donio u zadnje vrieme, a čija je sprovedba iminentna, ili će se relativno uskoro početi sprovoditi.

(

Nemojte nikako smetnuti s uma viesti nekih slobodnijih dalekovidnica u Zagrebu, poput Z1 TV-a (samo uzput: kako ne bih, koliko god desni jesam, podupirao Milana Bandića, kad vidim da Zagrebačka vlast toliko toga dobro radi; tih sloboda ne bi bilo da je netko kao Milanović na vlasti u Zagrebu!)...

Nemojte nikako smetnuti s uma, prema viestima i širim izvješćima nekih slobodnijih dalekovidnica u Zagrebu, poput Z1 TV-a, koja nas je dosta dobro informirala o tom predmetu, nemojte smetnuti s uma u kojoj bi se mjeri uvođenje termalne regulacije u zgradi moglo pokazati promjenom u lošije stanje nego dosad (pa čak i katastrofalno stanje, čak i za većinu suvlastnika!). Uvođenje te termalne regulacije moglo bi se pokazati kao čak i nova prikrivena krađa po tolikim stambenim zgradama širom Hrvatske. Ne zaboravite da je pred Ustavnim Sudom Republike Hrvatske tužba protiv zakona po kojem bismo morali uvesti tu termoregulaciju! I znajte da je najnaprjednija velika Europska zemlja, Njemačka, odbacila množtveno, a pogotovu nije uvela mandatorno uvođenje termoregulacije!

Ovu temu u zagradi navodim, jer je jedan od poteza naše lokalne, nad zgradom "vlade" bez legitimiteta, jer joj je davno iztekao mandat, upravo ta termoregulacija, o kojoj nije bilo 50% + 1 odluke za od strane suvlastnika, koliko ja znam.

)

Molba Predstavniku Suvlasnika, Viećnicima, i Upravitelju zgrade

(Upravitelju ukratko naglašavam: ukoliko bi predstavnik suvlastnika tražio načine da ne informira, mi ostali suvlastnici, uvjeren sam, bit ćemo mu zahvalni ukoliko nam on pošalje donje materiale.)

Pa, štovani predstavniče suvlastnika, evo ti javno upućujem molbu da meni, a posrjedstvom mene i svima koji će čitati ove Mrežne stranice, dadeš na uvid sve odluke i svu dokumentaciju u vezi s predstojećim zahvatima na zgradi, posebice u vezi s tom termoregulacijom.

Plan moj je: pregledati odluke i dokumentaciju, te postaviti na Mrežu ono što se postaviti dade, primjerice bez kršenja privatnosti suvlastnika objavom njihovih imena.

I, kad smo već pri komuniciranju, koje je s tobom težko i naporno ostvarivo, uljudno te molim da mi dostaviš u elektroničkom obliku popis sadašnjih mojih suvlastnika. Uvjeren sam da vlast u zgradi mora dati suvlastnicima isti popis na jasan uvid, a vlast bi prema Međuvlastničkom ugovoru zapravo trebalo biti Vieće Suvlastnika, no ono pretežito samo saznaje od tebe tvoje odluke, ti ga čak niti ne konzultiraš za mišljenje, a kamoli da, po istom našem ugovoru kojeg ti moraš biti čuvar i izvršitelj, a ne kršitelj, glasujete, cielo Vieće, na sastancima s kojih suvlastnici moraju dobiti na uvid zapisnike, koje bi zapisničar sastavljao, zapisničar kojeg nikad pod tvojim predsjedanjem bilo niti nije...

Rekoh, uvjeren sam da vlast u zgradi mora dati suvlastniku na jasan uvid popis njegovih suvlastnika, a to je u 2016. po svoj prilici datoteka u Exel-u, računalnom programu za tablični prikaz podataka

(

između ostalih razloga i zato što je isti prikladan i u svrhu primjerice prikupljanja podpisa, što je pravo svakog suvlastnika, a za što je bolje imati tablice suvlastnika u elektroničkim znakovnim kodovima -- "character encoding" --, ili prevodive u znakovne kodove, što u tu svrhu vjerovatna Excel datoteka jest, nego tablice na papiru, koje bi onda tablice trebalo ručno prepisivati ili nekim optičkim-znakovno-prepoznavateljskim --"optical character recognition"-- programom nakon skeniranja ručno u tablice u elektronskom znakovlju prevesti

).

I rekoh, vlast u zgradi trebalo bi biti Vieće Suvlastnika, a ne samo predstavnik suvlastnika. Potonji samo predsjedava, i čuvar je pečata, i ovlaštenik da podpisuje u ime, zgrade. On nije jedini odlučitelj o skoro pa svemu, zgrade, nego ovlaštenik sa vrlo određenim dužnostima i okvirima ovlasti, okvirima prava, i okvirima odlučivanja.

Ali moram dodati: imamo mi i Upravitelja zgrade, kojem pristojbu plaćamo, i koji skrbi za našu zgradu.

Stoga odlučujem ovo e-pismo, koje je ujedno i stranica na Mrežnoj lokaciji www.vankina2-10.com (u dogledno vrieme na naslovnici iste i na sliedećoj, a kasnije samo na toj sliedećoj stranici: Netransparento Upravljanje i Moguće Posljedice), poslati i onim članovima Vieća Suvlastnika kojih e-adrese imam, te na e-adresu našeg upravitelja u GSKG-u.

Između ostalog, planiram također poduzeti još jedan pokušaj da našeg predstavnika suvlasnika vratimo k susretljivijoj i otvorenijoj komunikaciji i razmjeni mišljenja, ta da ga privolimo na obržavanje i Zakona o vlasničtvu, i Međuvlasničkog ugovora naše zgrade, te da se prepusti Vieću da o pitanju Uvođenja Svjetlovodne Mreže u Vankinoj 2-10 iznese svoje mišljenje, a onda po potrebi referendumom pita suvlastnike što suvlastnici hoće, a ne da predstavnik suvlasnika, kao što je to bio slučaj po pitanju Svjetlovodne u dosadašnjoj priči (koja još ima neizpričanim stranica, vjerujem), donese odluku i saobći je, kao da je ova zgrada njegovo vlasničtvo, a ne da on ima samo neka ograničena, ali ne nikako sva, ovlaštenja, u vezi iste.

Nije na odmet opet podsjetiti i predstavnika suvlastnika, i sve ostale, da naš predstavnik suvlastnika nema mandat u svim okolnostima odlučivati. Ne! On treba provoditi odluke suvlastnika. Postoje siva područja gdje se ne može tražiti odluka većine suvlastnika, kao primjerice, kad treba hitno djelovati, a pečat i podpis ovlaštenog suvlastnika je nužan... Ali ne u skoro pa bilo kojoj situaciji kao što već godinama naš predstavnik suvlastnika to čini...

 

Ali ovdje se moram također požaliti i na veliku tromost vas suvlastnika, kao da smo još u socializmu i kao da smo tek nositelji stanarskog prava, a država odlučuje a ne mi...

Nitko nam ovo ne će urediti, ako to mi ne uredimo. Iznad nas ovdje nije niti Država! Pa prestanite biti tako tromi, dragi moji suvlastnici!...

Jer, s druge strane, meni je težko raditi bezplatno, i odtegliti za preko stotinu drugih vlastnika. Imam loše izkustvo da se nije poštovala odluka Iniciativnog Odbora da samo posljednje dane odradim uz naknadu troškova i minimalnu satnicu... I ostao je gorak okus nezahvalnosti i podsmjeha.

U plodu mog rada uživa onaj kome ste dali povjerenje... Ali ja i ne želim više biti vaš kandidat za predstavnika suvlastnika.

Ono što bih ja želio, jest da kao Viećnik imam uvid u sve odluke koje se donose, pa da mogu sprječiti loše odluke kao što je bilo ukidanje uporabe izvrstne privatne, jeftine satelitske antene, te kao što je bila kupnja naših doista biednih, a skupih, dizala.

Ali ne želim taj posao raditi bezplatno. Ne želim biti samo onaj kojeg će sadašnji predstavnik suvlastnika (ili bio on i budući ako ga ponovno izaberete; ili postao budući netko drugi) obavještavati o svojim odlukama, bez da i sazove Vieće Suvlasnika koje bi o tom moralo odlučiti, a ne on...

Ja bih želio biti u Vieću za ulaz Vankinu 4, pa da kao takav, sa svom razpoloživom dokumentacijom meni na uvidu, mogu sve vas ovim putem, preko Mreže, a po potrebi i tiskanjem za one koji Mrežu nemaju, obavještavati o zbivanjima i opominjati o mogućim lošim posljedicama, ukoliko se neka odluka donese, neki podpis i pečat negdje stavi, ili ukoliko se bilo što drugo bitno dogodi ili se ne dogodi što bi se trebalo dogoditi...

I ne bih ni tražio neku veliku naknadu za moj rad, ali pokriće mojih troškova, te mog truda po satnici recimo čistačice ili studentskog servisa, to biste mi morali odlučiti dati, i to dio unapried, jer sam ostao vrlo prikraćen kad sam mjesecima radio upravo na tome da se svi složimo, prije 7-8 godina... I sve vam to vrieme i trud darovao, a htio da platite minimalno samo moj zadnji dan rada.

Inače idem i ja možda u vašu vrstu letargije, ako me neki inat ipak ne potjera da još djelujem...

 

Pa bih molio za podržku barem od nekih od vas dragi suvlastnici. Javite se. Imate, ako ne drugo, moj poštanski sandučić (a i velikog sandučića moje Udruge, ako vam treba, imam jedino ja ključeve), imate moje prezime na zvoncu i govornom uređaju ("speakerphone-u") Vankine 4, a imate i moje brzoglase i adresu e-pošte.

U protivnom mogli bismo krenuti u nove poraze. Spomenuh te poraze, a vriedi ih opet ponoviti:

Poraz kao što je uplata svih nas za satelitsku antenu koja je i dan danas zdrava, djelatna, na susjednoj zgradi na Meštrovićevom trgu, ali, nakon promjene lokalne vlasti u zgradi možda 7-8 godina nakon uvođenja te satelitske, zapuštanje svih izvedenih radova za istu i prelazak na bolestno skupu kablovsku B-net dalekovidnicu umjesto te već-u-uporabi vlastite-dieljene-s-još-tri-zgrade satelitske antene (ostale tri zgrade istu i dalje rabe; slikopis o tome u pripravi).

Te poraz kao što je nabava preuzkih dizala.

Takovo što možda nam se i ponovno sprema, jedino što bi ovog puta moglo biti, sa novom termalnom regulacijom, još gore. Moglo bi biti, ne tvrdim da će biti, nego da bi moglo biti, katastrofalno.